Integritetspolicy

Bellyapp.se & Belly Applikation

 1. Bakgrund

Applikationen Belly och Webbsidan ”www.Bellyapp.se” drivs av bolaget Bellyappen AB org nr: 551946-6817, ett dotterbolag till Life of Svea AB, org nr: 556650-2422 med adress Kungsgatan 44, 111 34 Stockholm, Stockholm, Sverige, nedan kallat ”Belly”, ”Vi”, ”Oss”, ”Vår”. Applikationen ”Belly” och Webbsidan ”www.Bellyapp.se”, nedan kallad ”Applikationen” respektive ”Webbsidan”möjliggör för användare att följa sin graviditet vecka för vecka. Denna integritetspolicy gäller mellan Belly och dig som användare nedan kallad ”Du”, ”Användare”, ”Dig”, ”Din”, ”Dina”.

Belly värnar om Din personliga integritet och strävar efter att erbjuda en säker och trygg användning av Applikationen och Webbsidan. Denna ”Integritetspolicy” förklarar hur vi på Belly samlar in, behandlar, lagrar och använder Din personliga information, nedan ”Personuppgifter”. Integritetspolicyn beskriver också Dina rättigheter och hur Du kan använda Dina rättigheter. Det är av största vikt att Du läser igenom och förstår denna Integritetspolicy och känner dig trygg i vår behandling av Dina Personuppgifter.

 1. Olika typer av Användare

Det är möjligt för en Användare att använda Belly utan att registrera sig. Om Du inte registrerar Dig så lagras information endast på Din enhet, vilket gör att Du inte kan komma åt Ditt konto någon annanstans ifrån. Om Du väljer att registrera Dig skapas ett ”Konto” åt Dig och Du blir ”Användare”. Som Användare kan Du komma åt Ditt Konto från andra enheter och informationen lagras hos oss (samt även lokalt på enheter du loggar in på).

Belly är framför allt avsett för gravida och närstående till gravida som vill följa graviditeten samt nyblivna föräldrar och närstående till de nyblivna föräldrarna som vill följa barnets utveckling. Belly gör ingen skillnad på olika Användare.

 1. Om Personuppgifter

Med ”Personuppgifter” avses information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande fysisk person. Integritetspolicyn är ett komplement till våra användarvillkor (”Allmänna villkor”). I det fall det skulle föreligga motstridigheter mellan Integritetspolicyn och Allmänna villkor, ska Integritetspolicyn äga företräde.

 1. Om dataskyddsförordningen (GDPR)

För de uppgifter som Användaren lämnar (enligt definitionen nedan) och som är att betrakta som Personuppgifter följer Vi relevant personuppgiftslagstiftning. From. 2018-05-25 avses då framför allt Dataskyddsförordningen och lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddförordning. Alla Personuppgifter som Användare lämnar till oss inom ramen för Belly kommer att behandlas av oss i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Om Du som Användare lägger upp andra Personuppgifter via Belly, till exempel namn eller bilder på andra personer, bör Du se till att Du har sådana personers tillåtelse att lägga upp de uppgifterna i Belly. Oftast kommer dataskyddslagstiftningen inte att vara tillämplig på dessa uppgifter men om den är det är det Användaren som är personuppgiftsansvarig.

 1. Vilka personuppgifter behandlas av Belly?

När Du som Användare registrerar dig och använder Applikationen kommer Belly att få ta del av nedan Personuppgifter. Nedan nämnda Personuppgifter behandlas för att du uttryckligen har samtyckt till detta. För att återkalla detta samtycke kan du själv radera uppgifterna i Applikationen eller kontakta hej@lifeofsvea.se.

 1. a) Grundläggande information och kontouppgifter:

– Namn (det namn du uppger vid registrering);

– Användartyp (information om du är gravid, närstående till gravid, partner eller annat);

– E-postadress (den e-postadress du väljer vid registrering);

– Telefonnummer (i syfte att kunna verifiera Dig som Användare);

– Information om Din graviditet (exempelvis den första dagen i din senaste menscykel och beräknat förlossningsdatum).

 1. b) Frivilliga uppgifter

Nedan angivna Personuppgifter kommer att behandlas beroende på Användarens val, preferenser, inställningar och aktiviteter i Applikationen och väljs frivilligt av Användaren:

– Information om Ditt barns kön och namn/smeknamn;

– Foton/bilder (frivillig funktion i Applikationen där Användaren har möjlighet att fotografera utvecklingen av sin växande mage under pågående graviditet);

– Information om ditt/dina barn (födelsedag, födelsetid, födelsevikt, födelselängd, kön, namn, bilder);

– Din koppling till en annan Användare i vår Applikation (exempelvis partner, närstående, familj eller vän);

– Information om medicinska tester (uppges frivilligt av Användaren i syfte att använda Vår funktion ”Tester”) ej aktiv funktion;

– Vikt (uppges frivilligt av Användaren i syfte att använda Vår funktion ”Viktkurva”);

– Registrering av fosterrörelser inkluderande anteckningar i samband med registrering (uppges frivilligt av Användaren i syfte att använda Vår funktion ”Barnets rörelser”);

– Personnummer (uppges frivilligt vid beställning eller köp av försäkring i Applikationen).

 1. c) Enhetsuppgifter och uppgifter om användning

Dessa uppgifter behandlas för att kunna fullgöra avtalet med Dig enligt Våra Allmänna villkor samt på grund av att vi har ett berättigat intresse av att visa dig relevanta erbjudanden och annonser.

– Information om hur du använder Applikationen och Webbsidan, inkluderande: teknisk data, IP-adress, enhetsidentifierare, information om nätverks- och datorprestanda, platsinformation, typ av webbläsare, information om skärmupplösning, språk och information om identifiering och operativsystem.

 1. Hur Dina personuppgifter används av Belly

Huvudsakligen behandlar Belly Dina Personuppgifter för nedan ändamål:

– För att tillgängliggöra och tillhandahålla Applikationen samt integrera tredje parts tjänster;

– För att administrera och behandla Ditt konto;

– För att göra Applikationen personlig samt förbättra Din upplevelse med Applikationen;

– Tillgängliggöra Applikationen i enlighet med Allmänna villkoren;

– För att skicka notiser och meddelanden till Dig via e-post eller på annat sätt, inklusive marknadsföring och information om Våra och våra samarbetspartners produkter och tjänster;

– För att informera Dig om uppdateringar av Applikationen, Integritetspolicyn eller våra Allmänna villkor;

– För att förbättra och utveckla Applikationen, Webbsidan eller nya tjänster och produkter som härrör till Applikationen eller Webbsidan, samt för att analysera Ditt användande av Applikationen eller Webbsidan;

– För att säkerställa de tekniska funktionerna i Applikationen eller på Webbsidan och för att förhindra användning av Applikationen i strid med Allmänna Villkoren;

– För att uppfylla Allmänna Villkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och om nödvändigt också tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet.

 1. Rättslig grund

Belly behandlar Dina Personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

 1. a) Samtycke

Genom att samtycka till att ta del av erbjudanden och marknadsföringsmaterial, samt att tillhandahålla oss med information eller uppgifter om din hälsa så samtycker du till:

– Behandlingen av Personuppgifter enligt denna Integritetspolicy;

– Behandlingen av särskilda kategorier av Personuppgifter, mer specifikt uppgifter om din hälsa och graviditet, i enlighet med denna Integritetspolicy.

 1. b) Fullgörande av Allmänna Villkoren

Vi behandlar Dina Personuppgifter för att uppfylla våra förpliktelser gentemot Dig som Användare enligt Allmänna villkoren. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Du har rätt att bestrida mot Vår behandling av Dina Personuppgifter för direkt marknadsföring och Du får när som helst återkalla Ditt tidigare givna samtycke. Återkallandet av Ditt samtycke påverkar inte legaliteten av behandlingen baserat på samtycket, innan det återkallades, och vi kan komma att fortsätta att behandla Dina Personuppgifter baserat på andra rättsliga grunder. För att utöva din rätt att återkalla Ditt samtycke kan du radera Ditt Konto i Applikationen eller kontakta: hej@lifeofsvea.se.

 1. Utlämning av Personuppgifter till tredje part

Belly lämnar inte ut personuppgifter eller annan personlig information eller kombinerad personlig och demografisk information till extern part, med undantag för i följande situationer nedan:

 1. a) Tjänsteleverantörer

Här menar Belly utomstående företag som Vi anlitar för att hjälpa Belly att bedriva Bellys verksamhet och tillhandahålla dig Appliktationen och Webbsidan enligt Våra Allmänna villkor (såsom drift av webbplatser, supporttjänster, kampanjer, webbutveckling, kundtjänst m.m.). Tjänsteleverantörer har bara tillåtelse att använda Dina personuppgifter å Belly’s vägnar för de särskilda uppgifter som de har att utföra efter våra anvisningar och agerar som personuppgiftsbiträden åt Belly. Tjänsteleverantörer är skyldiga att hålla Dina personuppgifter konfidentiellt och säkert.

Vissa av mottagarna som ska ta del av Personuppgifterna är baserade utanför EU/EES i länder som inte bedöms ha en adekvat skyddsnivå för Personuppgifter. Vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för personuppgiftsöverföringarna i enlighet med nedan, du kan kontakta oss om du vill få mer information angående dessa.

 1. b) Samarbetspartners

I Applikationen kan du som Användare bli uppmanad att uppge Dina Personuppgifter till någon av Våra samarbetspartners. Om så är fallet och du frivilligt lämnar ut Dina Personuppgifter till någon av Våra Samarbetspartners, rekommenderar Vi att du noggrant läser igenom Vår samarbetspartners Integritetspolicy på förhand. När Du lämnar Dina Personuppgifter till någon av Våra samarbetspartners övergår personuppgiftsansvaret till vår Samarbetspartner från det tillfälle du lämnar ifrån dig Dina Personuppgifter till Samarbetspartnern.

 1. c) Länkar till externa webbsidor och/eller applikationer

När du använder Applikationen eller Webbsidan kan du bli hänvisad till andra webbsidor och/eller applikationer som samlar in personuppgifter som är utanför vår kontroll. Från det tillfälle du klickar på en extern länk eller applikation lämnar du Belly och från det tillfälle är vi ej ansvariga för hur dessa webbplatser eller applikationer hanterar Dina personuppgifter. Vi rekommenderar Dig att alltid läsa igenom Integritetspolicyn för hur dessa webbplatser och/eller applikationer hanterar Dina Personuppgifter i förhand.

 1. d) Juridiska orsaker

Belly har rätt att lämna ut uppgifter om det finns en lagstadgad skyldighet för oss att göra det, om det begärs av ett offentligt organ eller annan tillsynsmyndighet eller om Belly i god tro anser att ett sådant utlämnande är nödvändigt för att:

– följa legala krav eller för att rätta sig efter domstolsbeslut;

– skydda rättigheterna eller äganderätten till Belly;

– förhindra ett brott eller skydda nationell säkerhet;

eller

– skydda Användares personliga säkerhet eller allmänheten.

Om Belly eller dess tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, inklusive genom konkurs, kan Belly komma att dela med sig av Dina personuppgifter till någon av Bellys efterföljare.

 1. Hur länge sparas Dina Personuppgifter?

Belly sparar Dina personuppgifter endast så länge Du nyttjar Applikationen i syfte att kunna tillhandahålla Dig Appliktationen och/eller Webbsidan enligt Våra Allmänna Villkor samt så länge som det är nödvändigt för att utföra kontraktuella åtaganden gentemot Dig som Användare, upprätthålla grundläggande support och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi kommer inte att lagra Dina Personuppgifter om Du ej längre vill nyttja Applikationen såvida vi inte har en rättslig förpliktelse att lagra dina Personuppgifter. Om Du inte själv har begärt radering av Ditt konto hos oss kommer vi att lagra kontoinformation upptill trettiosex (36) månader för att möjliggöra ett återställande av Ditt konto på begäran av Dig.

Personuppgifter som lämnas i samband med ett kundserviceärende och/eller via ett kontaktformulär via länk i Applikationen eller på Webbsidan sparas upptill trettiosex (36) månader från och med att kundserviceärendet har avslutats. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

 1. Dina rättigheter avseende tillgång, rättelse och radering
 2. a) Du har rätt att begära en bekräftelse från oss på om vi behandlar Dina Personuppgifter. Om vi behandlar Dina Personuppgifter har du rätt att begära tillgång till Dina Personuppgifter och Du kan begära mer information om behandlingen.
 3. b) Du har rätt att begära en kopia av de Personuppgifter som vi behandlar som rör dig utan kostnad. För ytterligare kopior som du begär, kan vi ta ut en skälig avgift för administrativa kostnader.
 4. c) Du kan begära rättelse av felaktiga Personuppgifter som rör Dig och Du har rätt att få ofullständiga Personuppgifter kompletterade.
 5. d) Du har rätt att bli raderad. Du har möjlighet att själv radera dina Personuppgifter i Applikationen och gällande Webbsidan har Du rätt att begära radering av dina Personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.
 6. e) Du kan i vissa fall ha rätt till dataportabilitet, vilket innebär att Du kan få ut de Personuppgifter som rör Dig och som Du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. I detta fall har Du har rätten att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig, utan att vi hindrar detta.
 7. Säkerhet

Belly värnar om Din och Ditt barns personliga integritet och intressen därav behandlas Dina och Ditt barns Personuppgifter med största försiktighet. Vi tillämpar en adekvat säkerhetsstandard och gör vårt yttersta för att säkerställa hög datasäkerhetsnivå. Belly kommer att vidta lämpliga åtgärder som krävs för att säkerställa att Dina Personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med vår Integritetspolicy. Överföring av Dina personuppgifter till Belly sker på egen risk, om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer Belly att agera så snart som är möjligt för att åtgärda problemet.

 1. Kontaktinformation

För att utöva rättigheterna ovan, vänligen kontakta hej@lifeofsvea.se. Om du har klagomål avseende vår behandling av dina Personuppgifter, kan du lämna klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet.

 1. Meddelande om ändring av Integritetspolicy

Belly kan komma att göra ändringar i Integritetspolicyn. Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig om det genom en pop-up i Applikationen.

 1. Cookies

Belly använder Cookies för att förbättra din Användarupplevelse, både i Applikationen och på Webbsidan. Cookies är en liten textfil som sparas i Din dator eller telefon när Du besöker Applikationen och/eller Webbplatsen. Detta görs för att identifiera webbläsare eller telefon som unika användare, och för att öka användarvänligheten på Webbsidan eller i Applikationen. Cookies möjliggör också att Webbsidan och/eller Applikationen ”kommer ihåg” Dina val i varje steg. Genom cookies kan Belly också t.ex. se hur många som besöker Webbplatsen eller Applikationen och föra statistik över detta.

Du kan i Din webbläsare stänga av möjligheten för www.Bellyapp.se att spara cookies. Detta görs via säkerhetsinställningarna i den webbläsare Du har valt. Om Du väljer att stänga av cookies kan dock funktionaliteten på Webbsidan att fungera sämre. Du kan också radera sparade cookies-filer i Din dator.

Senast uppdaterad: 2020-05-18