Användarvillkor (“Allmänna Villkor”)

Belly Applikation & Bellyapp.se

Välkommen till Belly! Innan du börjar använda vår Applikation rekommenderar vi dig att du läser igenom användarvillkoren nedan (“Allmänna villkor”).

Samtlig information som följer nedan vänder sig till dig som Användare av ”Belly” Applikation och dig som besökare eller användare på Webbsidan ”Bellyapp.se”. Våra Allmänna Villkor uppdateras kontinuerligt i takt med att vi uppdaterar vår Applikation eller Webbsida, därför rekommenderar vi dig att hålla utkik på ”www.Bellyapp.se” för att läsa vår senast uppdaterade version. Nya uppdateringar i våra Allmänna Villkor börjar gälla från det datum du har läst igenom det eller senast trettio (30) dagar efter att de har publicerats på ”Bellyapp.se”.

OBSERVERA!

All information, innehåll eller rådgivning som finns i Applikationen Belly eller på Webbsidan Bellyapp.se eller externa webbplatser som finns länkade i Applikationen eller på Webbsidan, utgör ej medicinsk rådgivning. Belly tar ej något medicinskt ansvar för hur du uppfattar eller använder informationen eller rådgivningen. Din situation under din graviditet är unik och den information och rådgivning som du får av Belly är generell. Vänligen diskutera alltid med din barnmorska, vårdgivare eller läkare om du är osäker.

Definitioner

Nedan samlas benämningar och ord som har särskild betydelse i Våra Allmänna villkor:

”Användare” Du som använder Applikationen eller Webbsidan Belly eller Bellyapp.se benämns som Användare oavsett om du själv är gravid eller följare. 

”Konto” När Användaren registrerar sig i Bellys Applikation upprättas ett konto. Om Användaren inte registrerar ett konto avser villkor för användning av Konto ändå ditt användande av applikationen Belly.

”Gravid” Den fysiska person som är gravid och använder Belly för att följa sina utveckling under graviditeten.

”Följare” Den fysiska person som använder Belly för att följa en gravid användares utveckling under dennes graviditet.

”Data” Inkluderar all data som överförs mellan dig och Belly vid användande eller besökande av Applikationen eller Webbsidan.

”Webbsidan” Syftar till Bellys webbsida www.Bellyapp.se

”Belly” Syftar till Applikationen Belly och Webbplatsen www.Bellyapp.se som drivs av bolaget Belly AB, org nr: 551946-6817, ett dotterbolag till Life of Svea AB, org nr: 556650-2422.

”Samarbetspartner” Syftar till den externa part som Belly ingått ett samarbete med antingen i Applikationen eller på Webbsidan.

Om Belly

Applikationen Belly möjliggör för Användare att följa sin graviditet vecka för vecka. Läs mer om Belly och vilka funktioner som finns tillgängliga i Applikationen på Webbsidan: www.Bellyapp.se

Användande av applikationen ”Belly”

Det är gratis att använda Applikationen för dig som Användare. Om du köper tjänster eller accepterar ett erbjudande från någon av våra Samarbetspartners i Applikationen, ingår du ett separat avtal med Oss eller Vår Samarbetspartner, som kan innebära att du blir betalningsskyldig till Samarbetspartnern eller Oss.

För att kunna använda Belly krävs det att du anger viss personlig information i enlighet med de instruktioner som ges i Applikationen. Mer om hur vi behandlar din personliga information anges i ”Bellys Integritetspolicy”.

Missbruk

Om du som Användare på något vis missbrukar Applikationen eller Webbsidan genom att exempelvis bryta mot Våra Allmänna Villkor, har Belly alltid rätt att avsluta Ditt Konto och/eller blockera Din e-postadress.

Ändringar

Belly förbehåller sig rätten att när som helst ändra det visuella uttrycket, och även i övrigt genomföra uppdateringar, i Bellys Applikation eller Webbplats. Belly förbehåller sig även rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Applikationen eller på Webbsidan inklusive – men inte begränsat till – funktionalitet, funktioner och tjänster, oavsett om förvarning om detta sker till Användaren eller ej. Samtliga uppdateringar eller ändringar av funktionalitet, funktioner och/eller tjänster omfattas av Allmänna Villkoren.

Belly förbehåller sig även rätten att när som helst, med eller utan förvarning, vidta åtgärder som påverkar Användarens tillgång till Bellys Applikation eller Webbsida om Belly anser att detta är nödvändigt. Utövande av ovanstående rättigheter ger dig som användare ej rätt att kräva någon ersättning.

Immateriella rättigheter

Belly och/eller eventuella Samarbetspartners äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter hänförliga till Belly, inkluderat, men ej begränsat till upphov, patent, varumärken, firma, mönster, programvara, källkod, databaser, affärsplaner, design och know-how, oavsett om rättigheterna är registrerade eller ej. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skriftliga, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur Belly är upprättad och används, anses vara en del av Belly och är därmed föremål för samma restriktioner. Ingen information i Allmänna Villkoren ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåtas till dig.

Du är fortsatt ägare av all Data som ägs av dig och som överförs till Belly genom Applikationen eller Webbsidan. Belly gör inte anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till sådan Data.

Support, kommunikation och kontaktuppgifter

Du accepterar att all kommunikation mellan Belly och Dig relaterat till Applikationen eller Webbsidan får ske elektroniskt, exempelvis genom e-post, via e-postadressen hej@lifeofsvea.se eller via Applikationen eller Webbsidan. Exempel på meddelanden är information om driftstörningar, nya versioner, övrig information om Belly samt övrig support.

Ansvarsbegränsning

Bellys Applikation och Webbsida levereras i befintligt skick och Vi ger inte någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, med undantag för vad som uttryckligen framgår av Allmänna Villkoren, inkluderat men inte uteslutande, garantier rörande lämplighet för visst ändamål för dig.

Du är medveten om att tillgång till internet krävs för att tillgå och använda vissa delar av Bellys Applikation och/eller Webbsida och att sådan tillgång varken installeras, underhålls eller etableras av Belly, samt att Belly således inte kan garantera någon säker anslutning till Belly. Belly är ej under några omständigheter skyldiga att tillhandahålla Applikationen eller Webbsidan för dig.

Partsbyte 

Belly har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Allmänna Villkoren till tredje man. Du har inte rätt att utan Bellys uttryckliga samtycke överlåta dina rättigheter enligt Allmänna Villkoren till tredje man.

Force majeure

Med undantag för de fall Belly eller du har agerat grovt vårdslöst är Belly respektive Användaren alltid befriad från ansvar för brott mot Allmänna Villkoren, som orsakats av händelser utanför Bellys respektive din kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

Ändring av villkoren

Belly förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till Allmänna Villkoren. Belly avgör när sådana eventuella ändringar och/eller tillägg ska träda i kraft.

Du har alltid rätt att avsluta ditt Konto hos Belly i det fall du inte samtycker till sådana villkorsändringar som avses i punkten ovan. Om du fortsätter att använda Belly efter att ändringar eller tillägg trätt i kraft, anses du bunden av de nya eller ändrade villkoren.

Tvistelösning

För Allmänna Villkoren ska svensk rätt tillämpas såvida tvingande lag inte föreskriver annorlunda. Tvister som uppstår i anledning av Allmänna Villkoren eller i övrigt i anledning av ditt användande av Bellys Applikation och/eller Webbsida, ska avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Senast uppdaterad: 2020-05-19